کانون ازدواج :

-   کمک به تشکیال خانواده

-    برگزاری مراسم ازدواج

-    تهیه جهیزیه
-   
اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جهت تحکیم بنیان خانواده